Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Paula Scheerder, handelend onder de naam ‘Paula Scheerder – Jewelry and Styling’ ( www.paulascheerder.nl , e-mail: info [at] paulascheerder [punt] nl ), hierna te noemen ‘verkoper’.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de door verkoper aangeboden artikelen in de online winkel van www.paulascheerder.nl
2.2 Met ‘koper’ wordt de wederpartij aangeduid; degene die koopt en/of geleverd krijgt.
2.3 Nog voor de definitieve afronding van een bestelling worden de Algemene Leveringsvoorwaarden aan koper bekend gemaakt en dient koper deze te accepteren.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.5 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle in de online winkel en in deze Algemene Leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verschuldigde verzendkosten.
3.2 Verkoper is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling aan kopers.

Artikel 4 – Verzendkosten
4.1. Binnen Nederland:
Het gewicht van het pakket bepaald de uiteindelijke verzendkosten.
De meeste pakketten kunnen verstuurd worden door middel van een enveloppe of brievenbusdoos. Gemiddelde verzendkosten bedragen dan ongeveer €4,50. Dit is inclusief Track en Trace code.
4.2. Binnen EU:
Het gewicht van het pakket bepaald de uiteindelijke verzendkosten.
De meeste pakketten kunnen verstuurd worden door middel van een enveloppe of brievenbusdoos. Gemiddelde verzendkosten bedragen dan tussen €4,80 en €10,25. Dit is inclusief Track en Trace code.
4.3 Ongeacht de keuze die koper maakt in de verzendwijze is het te allen tijde aan verkoper om te bepalen voor welke verzendwijze gekozen wordt.

Artikel 5 – Betalen
5.1 Betaling van uw bestelling is mogelijk vooruit via bank/giro-overschrijving.
5.2 Na ontvangst van een bestelling stuurt verkoper een bevestigingsmail aan koper.
5.3 Het aankoopbedrag dient o.v.v. het order/bestelnummer binnen 14 werkdagen te zijn bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekening nummer t.n.v. Paula Scheerder onder vermelding van het factuurnummer.
5.4 Orders die niet binnen 14 werkdagen na orderdatum zijn voldaan, komen te vervallen.

Artikel 6 – Levering/levertijd
6.1 Levering geschiedt op het adres dat de koper heeft opgegeven via e-mail.
6.2 De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper.
6.3 Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Doorgaans geldt een leveringstermijn van 3 tot 5 werkdagen binnen Nederland en 5 tot 7 werkdagen voor België en Luxemburg tenzij duidelijk via e-mail wordt aangegeven dat levering wordt opgeschort in verband met vakantieperiodes.
6.4 Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft koper niet het recht op enige schadevergoeding.
6.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat de door koper verschuldigde som op de rekening van verkoper is ontvangen.

Artikel 7 – Kwaliteit
7.1 Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving.
7.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van door de verkoper verkochte goederen.
7.3 Werkelijke kleuren kunnen afwijken van hetgeen op de monitor van koper weergegeven wordt.

Artikel 8 – Herroepingsrecht & Retourneren
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de aankoopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen na ontvangst van het product.
8.2 Tijdens de herroepingstermijn van 7 dagen zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzend en retourzending voor zijn rekening.
8.4 Verkoper accepteert retourzendingen enkel in het geval (een kopie van) de aankoopfactuur is bijgesloten.
8.5 Verkoper zal het door koper betaalde bedrag voor het retour gezonden product zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product – terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
9.1 Indien koper niet over een herroepingsrecht beschikt, zal dit door verkoper duidelijk in de online winkel worden vermeld.
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 10 – Gebreken
10.1 De koper dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste producten zijn geleverd;
– of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
– of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan verkoper te melden.
10.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen zeven dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
10.4 Indien verkoper met koper overeenkomt dat een of meerdere producten worden aangevuld of vervangen, zijn de volgende voorwaarden van kracht:
– ontbrekende artikelen worden kosteloos nagezonden door verkoper;
– beschadigde producten worden door koper deugdelijk verpakt en op kosten van verkoper geretourneerd en eveneens op kosten van de verkoper vervangen;
– verkoper accepteert retourzendingen enkel in het geval (een kopie van) de aankoopfactuur is bijgesloten.
– het product dient voor zover mogelijk in de originele verpakking en in ongeschonden en ongebruikte staat retour gezonden te worden aan verkoper.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 In geval van overmacht is verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1 Bezoekers van de online winkel erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij verkoper of andere rechthebbenden.
12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- fotografie en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische of commerciële knowhow, methoden en concepten.
12.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
13.1 De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door Paula Scheerder – Jewelry and Styling vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
13.3 Verkoper neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
13.4 Verkoper verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.